Tag Archives: Samuel Laus

Speech by outgoing Worshipful Master Samuel Laus (2009)

Sa pagbaba ko ngayon sa aking luklukan bilang inyong Woshipful Master 2009 ay nais kong pasalamatan lahat ng aking mga kapatid sa patuloy nilang pagsuporta bagamat ako’y may kapansanan. Aking tatangapon ang inyong alay na apron at past master’s jewel di sapagkat ito ay naayon at para sa akin. Bagkus, boung puso ko itong tatanggapin simbolo ng isang alaala na minsan ay naging bahagi ako ng lohiyang ito na sa panahong ako ay nararatay sa banig ng karamdaman ay matatag na pinagtulungan ng aking Senior at Junior Wardens na matagumpay na mairaos ang aking termino taong 2009 na taimtim na ginabayan ng mga nakakatandang kapatid tulad ni VW Tony Zeta, VW Ace Espejo at VW Tony Tuason na umagapay sa mga kasapi nito ng walang pag iimbot at walang masamang nasa. Salamat sa inyo.

Sa mga bata at mga bagong kasapi hangad ko ang tapat na ninyong paninilbihan. At sa mga bagong lukluk, maalab na pagbati!

Basbasan kayo ni Allah ng taos na pagpapala…Mabuhay Kayo!

VW Samuel Laus, PDDGM
Worshipful Master 2009
Frank Reed Horton Memorial Lodge 379